El DOGV publicà ahir la resolució per a iniciar la crema de la palla de l’arròs

El DOGV publicà ahir la resolució per a iniciar la crema de la palla de l’arròs
  • El Consell autoritza la petició d’AVA-ASAJA per a avançar el fangueig dels camps per a evitar la contaminació de l’aigua

La conselleria d’Agricultura acaba d’autoritzar, a petició de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), l’avançament del fangueig –la incorporació de la palla resultant de la sega de l’arròs al sòl– en el parc natural de l’Albufera amb l’objecte d’evitar la contaminació de les aigües i la conseqüent mort de peixos.

Segons dicta una resolució emesa per la direcció general de Desenvolupament Rural i Política Agrícola Comuna (PAC), el Consell considerarà que els arrossers valencians compleixen el compromís agroambiental d’aquesta anualitat i, per tant, percebran la subvenció comunitària, encara que decidisquen fanguejar la palla abans del 15 de desembre –data mínima fixada en una campanya normal– perquè la normativa permet excepcionalment aquest avançament quan les precipitacions tardor-hivernals superen els 33 mm en una setmana.

Les dades de l’AEMET corroboren que aquest extrem s’ha produït en avalar que durant el passat mes de setembre es van aconseguir pluges acumulades de 99,7 mm, superant amb escreix els 33 mm per setmana a Sueca i l’àrea sud-est del terme de València.

Sota aquestes condicions climàtiques, dominades per una excessiva humitat del terreny, el Consell ha atès les reivindicacions de AVA-ASAJA ha decidit autoritzar l’avançament en més d’un mes, respecte al calendari habitual, l’aplicació de la tècnica del fangueig “per a evitar processos de descomposició de les restes vegetals que romanen en el terreny, que poden ocasionar episodis no desitjables d’anòxia (falta d’oxigen) en les proximitats de les poblacions veïnes, així com per al control de males herbes i el condicionament del terreny en les condicions d’humitat adequades”.

El responsable de la sectorial de l’Arròs de AVA-ASAJA, Miguel Minguet, manifesta la seua satisfacció per la ràpida reacció de la conselleria d’Agricultura: “Sembla que hem après dels errors del passat, quan en anys plujosos, per no poder fanguejar abans o cremar la palla, el podrit d’aquest residu provocava una emissió desmesurada de gas metà, que deixava les aigües negres, sense oxigen, i disparava la mortalitat de peixos en el llac. A més del factor ambiental, aquesta mesura també tindrà un efecte positiu en l’estalvi de recursos hídrics, ja que d’aquesta manera aprofitarem les precipitacions i no caldrà recórrer a tantes aportacions, la qual cosa és una notícia molt bona tenint en compte la sequera que el camp valencià ve patint des de fa anys”.

Crema de la palla
Mentrestant, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) va publicar ahir una resolució per a habilitar el període i horari de cremes de la palla de l’arròs. AVA-ASAJA recorda que en la present temporada la crema solament estarà permesa en la meitat sud de l’arrossar (zona B).

L’organització agrària ja ha sol·licitat l’autorització de crema para tots aquells associats que tramiten les ajudes agroambientals amb els seus serveis tècnics, mentre que la resta de beneficiaris hauran de demanar el permís a través dels consells agraris municipals o altres entitats del sector.

Una vegada la conselleria d’Agricultura emeta les resolucions favorables de crema, els arrossers hauran de respectar el codi de bones pràctiques i incinerar els restolls atenent a les indicacions de l’aplicació mòbil QUEPAR.

Així, enguany per a estar al corrent de totes les novetats relatives a la crema, els agricultors han de descarregar-se l’esmentada aplicació en el mòbil o la tablet. A través d’aquest procediment informàtic, coneixeran dades meteorològiques rellevants per a procedir a la crema seguint les pautes que estableix la normativa sobre aquest tema.

AVA-ASAJA


 

Extracte de la Resolució:

Per tot el que anteriorment s’ha exposat i atenent les raons fitosanitàries d’urgència que es manifesten pel departament competent en sanitat vegetal, resolc:

Article únic
Habilitar, amb caràcter extraordinari i únicament per raons fitosanitàries, la possibilitat d’autoritzar la crema de restes de restolls i palla d’arròs en aquelles superfícies de cultiu ubicades en l’entorn de l’Albufera de València, des del 4 d’octubre fins a la finalització de la campanya de la sega de l’arròs 2018, i en tot cas, fins als 31 de desembre de 2018, ambdós inclosos, únicament amb nivell de preemergència per incendis forestals 1 i en horari des del trenc d’alba fins a les dues hores abans de l’ocàs solar.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptat des de l’endemà de la publicació, davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjuí de la interposició del recurs potestatiu de reposició, davant d’aquest mateix òrgan, en el termini d’un mes, computat en els termes ja referits, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En tot cas, no podrà simultaniejar-se la interposició del recurs de reposició amb el contenciós administratiu.

València, 4 d’octubre de 2018. La directora general de Prevenció d’Incendis Forestals: Delia Álvarez Alonso.

DOCUMENT: DOGV – Crema palla 2018


 

Deixa un comentari

El vostre correu electrònic no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.