EUPV de Sueca condemna els insults a l’alcaldessa i critica l’actuació del govern local

EUPV de Sueca condemna els insults a l’alcaldessa i critica l’actuació del govern local

Esquerra Unida (EUPV) de Sueca vol condemnar els insults que anit va rebre l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit (Compromís), quan la comitiva municipal, arribà a la Plaça de l’Ajuntament tancant la processó de trasllat del Benissants de la Pedra des de la Muntanyeta dels Sants fins a la parròquia de Sant Pere. Per a demanar bous o dimissions de polítics, cosa que passà, no cal perdre les formes, i menys insultar i faltar a la consideració i respecte que mereixen totes les persones.

EUPV també vol lamentar el desproporcionat desplegament policial ordenat pel govern local. A més a més, interpreta com actitud intimidatòria el fet que foren retinguts dos joves que exercint els drets constitucionals bàsics de manifestació, expressió i opinió, demanaven bous en festes i la dimissió de l’alcaldessa.

La primera autoritat de la capital de la Ribera Baixa no va pujar al balcó després del trasllat dels Sants de la Pedra, com es tradicional, per atendre la demanada de bous. El govern local (Compromís i GISPM) havia decidit unilateralment “suspendre” la demanada de bous, ja contractats enguany per a les festes de setembre, i va anunciar que en 2016 faran una consulta sobre la seua continuïtat.

Per últim, i sense qüestionar la idoneïtat o no de la solta de vaquetes per als aficionats en festes populars, des d’EUPV de Sueca, considerem una falta de respecte per part del govern local no pujar a la balconada de Ca la Vila, com sempre s’ha fet, per a atendre els manifestants. No tots es comportaren de manera bròfega i incivilitzada. En eixir de la parròquia, protegits per un nodrit dispositiu de la Policia Local, passaren per la porta de l’Ajuntament i marxaren a sopar.

Esquerra Unida (EUPV) de Sueca


 

 1. avatar
  Paisatge de l'Ebre 30 juliol, 2015, 11:04 pm

  Lamentable la covardia d’amagar-se darrere les sigles del que queda d’una venerable coalició d’esquerres, per cert totalment oposada al violent espectacle que vam viure ahir, d’aquell qui fou un “nano” entranyable per acabar de candidat municipal no electe, i de molt, d’una agrupació política que està esperant a les eleccions del mes de novembre per a que li reciten les absoltes. Presumpte progressista que no es va privar de compareixer en joiós i amical companatge amb el principal beneficiari dels diners públics emprats per al pagament del maltracte animal, torero fracassat i fill d’una reputada nissaga suecana d’adscripció nazional-catòlica, que casualment, vejàs miracle, passava per allí. Entendridora, si més no, l’abrandada defensa dels drets constitucionals de dos joves de mirada clara i intel·ligent, de paraula culta, amable i educada que, després de rebentar una processó, un acte, aquest sí, més que centenari i autènticament emmarcat dins de la més estricta tradició suecana, van ser intimidatòriament retesos per les forces de la repressió al servei d’un govern local de progrés amb l’inaudit i inconfessable atreviment de pretendre retornar la paraula a les persones perquè puguen exercir el seu dret a decidir i així triar en allò que vol que es gasten els seus diners. Més que lamentable: trist, molt trist.

  Reply
 2. avatar

  Lamentable la covardia d’amagar-se darrere les sigles del que queda d’una venerable coalició d’esquerres, per cert totalment oposada al violent espectacle que vam viure ahir, d’aquell qui fou un “nano” entranyable per acabar de candidat municipal no electe, i de molt, d’una agrupació política que està esperant a les eleccions del mes de novembre per a que li reciten les absoltes. Presumpte progressista que no es va privar de compareixer en joiós i amical companatge amb el principal beneficiari dels diners públics emprats per al pagament del maltracte animal, torero fracassat i fill d’una reputada nissaga suecana d’adscripció nazional-catòlica, que casualment, vejàs miracle, passava per allí. Entendridora, si més no, l’abrandada defensa dels drets constitucionals de dos joves de mirada clara i intel·ligent, de paraula culta, amable i educada que, després de rebentar una processó, un acte, aquest sí, més que centenari i autènticament emmarcat dins de la més estricta tradició suecana, van ser intimidatòriament retesos per les forces de la repressió al servei d’un govern local de progrés amb l’inaudit i inconfessable atreviment de pretendre retornar la paraula a les persones perquè puguen exercir el seu dret a decidir i així triar en allò que vol que es gasten els seus diners. Més que lamentable: trist, molt trist.

  Reply
 3. RBi declina tota responsabilitat judicial respecte a l’autoria i el contingut de la seqüència del mateix comentari.
  La insistència en que siga publicat i el fet de tractar-se d’una connexió legalment controlada, identifica plenament el seu autor/a o autors/es.
  Les persones al·ludides poden exercir els drets que creguen convenients.

  Reply
 4. avatar

  A pues, per a estar en contra del maltracte animal no es talleu en pèl a l’hora de maltractar persones. La vostra cultura vos ha de diferenciar dels energumens que insultaren l’Alcaldessa.
  Vinga, aproveu ja en el Ple Municipal la consulta ciutadana i que siga el que el poble vulga.
  No estaria de menys que es fera el mateix a les Corts Valencianes

  Reply
 5. avatar

  Esquerra Unida del País Valencià és una organització política amb personalitat política pròpia. Els pronunciaments d’EUPV de Sueca no “venen de dalt”; es fan sense cap tipus de protagonismes personals, de manera consensuada i col·lectiva.
  Els Bous al carrer del País Valencià i els Correbous de les Terres de l’Ebre (festes amb bous sense mort de l’animal) estan regulats reglamentàriament pel respectius governs autònoms valencià i català, respectivament. Tots dos parlaments autònoms tenen la paraula o poden donar-la al poble com ara proposa el govern de Sueca.
  Compartim que es faça una consulta a la ciudatania mitjançant un referèndum. Considerem que aquesta acció participativa s’hauria de fer més sovint, amb garanties jurídiques i per a temes més trascendentals.
  Insistim en rebutjar actituds poc civilitzades com la de les persones que van insultar l’alcaldessa dimecres passat. Lamentablement, els insults i les desqualificacions arriben quan no hi ha diàleg.
  El partit que ara ha tret a Sueca la bandera de l’abolició d’aquesta pràctica duu huit (8) anys seguits aprovant la seua contractació. La darrera d’elles, l’11 de maig, a 13 dies de les eleccions municipals. Els tres regidors d’eixa formació política votaren favorablement. Ací vos deixem l’acord de la Junta de Govern Local.

  EUPV de Sueca

  ACTA NÚMERO 19/2015
  JUNTA DE GOVERN LOCAL, onze de maig de dos mil quinze
  A la ciutat de Sueca, a onze de maig de dos mil quinze.
  Per tal de celebrar la sessió ordinaria de la Junta de Govern Local, convocada prèviament de forma legal, es van reunir a a la Sala de la Junta de Govern , els regidors i les regidores: SALVADOR GIMÉNEZ Rodríguez, JOSEP SALVADOR NAVARRO Iborra, RAQUEL TAMARIT Iranzo, Dimas Francisco Vázquez España (el qual s’incorporarà a la sessió en el moment que es dirà), Enrique Jesús Vidal Viel, presidits pel Sr. alcalde, José Salvador Campillo Moncho, amb l’assistència del secretari, Bernardo Osca Fuertes i de l’interventor Luis Gómez-Ferrer Bayo.
  No assisteixen les regidores Manuela Egea Romero i Josefa Juan Martínez.
  ….
  13- FESTES.- Contractació Bous al carrer Festes Majors 2015
  Vist que dins del programa d’actes de les Festes Majors del mes de setembre està prevista la celebració de la 4a Setmana Taurina, concretament del 7 al 12 de setembre.
  Vist que dins de la programació de la 4a Setmana Taurina hi haurà espectacles de caràcter gratuït, que seran els patrocinats per la Regidoria de Festes, i d’altres a preus populars, organitzats pel titular del recinte taurí. Respecte als espectacles amb taquilla, serà l’empresa organitzadora, titular del recinte, la responsable de la recaptació dels preus, amb compliment de la normativa vigent en matèria d’espectacles públics, i quedarà l’Ajuntament eximit de qualsevol responsabilitat que se’n poguera derivar.
  Atés que per a la contractació dels espectacles de caràcter gratuït a celebrar en el recinte taurí existeix consignació pressupostària suficient (RC amb núm. d’operació de data 220150001482 de 17 de març de 2015).
  Vist l’informe de la TAG de Festes relatiu a la normativa aplicable en matèria de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana, i de conformitat amb la proposta del regidor de Festes, la Junta de Govern Local, PER UNANIMITAT DELS SIS REGIDORS ASSISTENTS, dels huit que de dret i de fet la integren, ACORDA:

  PRIMER.- Que es contracte amb l’empresa Bous al Carrer, S.L., amb CIF núm. B-xxxxxxxx i domicili al carrer Sxxxxxx 2, 1 de Sueca, l’organització i explotació dels festejos taurins de caràcter gratuït de les Festes Majors de setembre d’enguany dins del recinte taurí, per import d’ONZE MIL TRES-CENTS EUROS (11.300 €), més 21% d’IVA, és a dir, DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS (2.373 €), el que genera un cost total de TRETZE MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS (13.673 €), IVA inclòs.
  La contractació anterior comportarà l’assumpció per part del contractista de les
  següents obligacions:
  1. Aportar als festejos taurins gratuïts que es detallen a continuació els caps de bestiar següents:
  Dilluns 7 de setembre:
  19.30 hores: 6 vaquetes
  Dimecres 9 de setembre:
  19.30 hores: 5 vaquetes i 2 jònecs
  Dijous 10 de setembre:
  19.30 hores: 5 vaquetes i 1 jònec bou
  Divendres 11 de setembre:
  19.30 hores: 5 vaquetes i 1 bou
  2. Realitzar el muntatge i desmuntatge del recinte taurí (120 cuchillos) amb capacitat per a 2.400 persones assegudes i 800 de peu, així com dels corrals, cadafals, piràmide i altres elements estructurals de protecció, tancament, delimitació i diversió.
  3. Subscriure les pòlisses d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per a la cobertura dels sinistres que puguen produir-se com a conseqüència de la celebració de la totalitat dels festejos, que hauran d’incloure, com a mínim, els riscos i les quanties previstes en la normativa vigent.
  4. Assumir al seu càrrec la instal·lació elèctrica del recinte taurí.
  5. Assumir la contractació dels serveis i instal·lacions sanitàries requerides en la normativa vigent (servei mèdic i 2 ambulàncies de tipus B o C, degudament equipades) i del tècnic encarregat de certificar la idoneïtat dels elements estructurals de protecció, tancament, delimitació i diversió del recinte taurí, la seua resistència i estabilitat a espentes, sobrecàrregues i l’observança específica de les condicions d’instal·lació.
  6. Assumir totes les despeses necessàries per a l’obtenció del permís corresponent respecte als festejos gratuïts patrocinats per la Regidoria de Festes (tècnic del recinte, serveis mèdics i assegurança), així com fer-se càrrec de la tramitació de l’autorització expressa de la conselleria competent en matèria d’espectacles per a la celebració de tots els festejos del recinte, de conformitat amb el que prescriu el Decret 31/2015, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
  7. Disposar del personal necessari per a la celebració dels festejos, així com comptar durant la celebració d’aquestos amb els 10 col·laboradors voluntaris.
  8. Aportar a l’alcalde o regidor de Festes, com a directors de la festa, i abans de l’inici d’aquesta, la documentació a què es refereix l’article 16.1 del Reglament (que no es presenta en Conselleria per a l’obtenció de l’autorització corresponent) per tal de verificar-ne l’exactitud i el contingut. En el cas que aquesta documentació no es presente a l’Ajuntament abans de l’inici dels festejos taurins o es constate que els documents presentats són incorrectes o falsos, l’alcalde o regidor de Festes, com a directors de la festa, suspendran la seua celebració.
  9. Aportar a l’Ajuntament certificat expedit per tècnic competent relatiu a l’aforament del recinte i garantir durant la celebració de tots els festejos el compliment d’aquest aforament.
  SEGON.- Que s’autoritze a l’empresa Bous al Carrer, S.L. a ubicar un recinte taurí des del dia 31 d’agost al 18 de setembre de 2015 en la Partida de la Raconada, en el solar de titularitat privada llogat per l’Ajuntament de Sueca a Hermanos Mxxxx C.B. Aquesta autorització queda condicionada a què en la data anterior, és a dir, el 31 d’agost, l’Ajuntament dispose del solar esmentat, prèvia formalització del contracte corresponent amb els titulars d’aquest i en les condicions fixades pel contracte. En cas contrari, es buscaria un altre emplaçament per a l’esmentat recinte.
  TERCER.- Que es condicione la realització dels festejos contractats a l’obtenció per part de l’empresa Bous al carrer S.L. dels permisos corresponents de la conselleria i la seua presentació en la Regidoria de Festes amb antelació a la celebració d’aquestos.
  QUART.- Que es notifique el present acord al contractista i al Departament d’Intervenció.

  Reply

Deixa un comentari

El vostre correu electrònic no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.